HEXZ80 OPCODET-STATES
CB 00RLC B
CB 01RLC C
CB 02RLC D
CB 03RLC E
CB 04RLC H
CB 05RLC L
CB 06RLC (HL)
CB 07RLC A
CB 08RRC B
CB 09RRC C
CB 0ARRC D
CB 0BRRC E
CB 0ERRC (HL)
CB 0FRRC A
CB 10RL B
CB 11RL C
CB 12RL D
CB 13RL E
CB 14RL H
CB 15RL L
CB 16RL (HL)
CB 17RL A
CB 18RR B
CB 19RR C
CB 1ARR D
CB 1BRR E
CB 1CRR H
CB 1DRR L
CB 1ERR (HL)
CB 1FRR A
CB 20SLA B
CB 21SLA C
CB 22SLA D
CB 23SLA E
CB 24SLA H
CB 25SLA L
CB 26SLA (HL)
CB 27SLA A
CB 28SRA B
CB 29SRA C
CB 2ASRA D
CB 2BSRA E
CB 2CSRA H
CB 2DSRA L
CB 2ESRA (HL)
CB 2FSRA A
CB 30SLS B
CB 31SLS C
CB 32SLS D
CB 33SLS E
CB 34SLS H
CB 35SLS L
CB 36SLS (HL)
CB 37SLS A
CB 38SRL B
CB 39SRL C
CB 3ASRL D
CB 3BSRL E
CB 3CSRL H
CB 3DSRL L
CB 3ESRL (HL)
CB 3FSRL A
CB 40BIT 0,B
CB 41BIT 0,C
CB 42BIT 0,D
CB 43BIT 0,E
CB 44BIT 0,H
CB 45BIT 0,L
CB 46BIT 0,(HL)
CB 47BIT 0,A
CB 48BIT 1,B
CB 49BIT 1,C
CB 4ABIT 1,D
CB 4BBIT 1,E
CB 4CBIT 1,H
CB 4DBIT 1,L
CB 4EBIT 1,(HL)
CB 4FBIT 1,A
CB 50BIT 2,B
CB 51BIT 2,C
CB 52BIT 2,D
CB 53BIT 2,E
CB 54BIT 2,H
CB 55BIT 2,L
CB 56BIT 2,(HL)
CB 57BIT 2,A
CB 58BIT 3,B
CB 59BIT 3,C
CB 5ABIT 3,D
CB 5BBIT 3,E
CB 5CBIT 3,H
CB 5DBIT 3,L
CB 5EBIT 3,(HL)
CB 5FBIT 3,A
CB 60BIT 4,B
CB 61BIT 4,C
CB 62BIT 4,D
CB 63BIT 4,E
CB 64BIT 4,H
CB 65BIT 4,L
CB 66BIT 4,(HL)
CB 67BIT 4,A
CB 68BIT 5,B
CB 69BIT 5,C
CB 6ABIT 5,D
CB 6BBIT 5,
CB 6CBIT 5,H
CB 6DBIT 5,L
CB 6EBIT 5,(HL)
CB 6FBIT 5,A
CB 70BIT 6,B
CB 71BIT 6,C
CB 72BIT 6,D
CB 73BIT 6,E
CB 74BIT 6,H
CB 75BIT 6,L
CB 76BIT 6,(HL)
CB 77BIT 6,A
CB 78BIT 7,B
CB 79BIT 7,C
CB 7ABIT 7,D
CB 7BBIT 7,E
CB 7CBIT 7,H
CB 7DBIT 7,L
CB 7EBIT 7,(HL)
CB 7FBIT 7,A
CB 80RES 0,B
CB 81RES 0,C
CB 82RES 0,D
CB 83RES 0,E
CB 84RES 0,H
CB 85RES 0,L
CB 86RES 0,(HL)
CB 87RES 0,A
CB 88RES 1,B
CB 89RES 1,C
CB 8ARES 1,D
CB 8BRES 1,E
CB 8CRES 1,H
CB 8DRES 1,L
CB 8ERES 1,(HL)
CB 8FRES 1,A
CB 90RES 2,B
CB 91RES 2,C
CB 92RES 2,D
CB 93RES 2,E
CB 94RES 2,H
CB 95RES 2,L
CB 96RES 2,(HL)
CB 97RES 2,A
CB 98RES 3,B
CB 99RES 3,C
CB 9ARES 3,D
CB 9BRES 3,E
CB 9CRES 3,H
CB 9DRES 3,L
CB 9ERES 3,(HL)
CB 9FRES 3,A
CB A0RES 4,B
CB A1RES 4,C
CB A2RES 4,D
CB A3RES 4,
CB A4RES 4,H
CB A5RES 4,L
CB A6RES 4,(HL)
CB A7RES 4,A
CB A8RES 5,B
CB A9RES 5,C
CB AARES 5,D
CB ABRES 5,E
CB ACRES 5,H
CB ADRES 5,L
CB AERES 5,(HL)
CB AFRES 5,A
CB B0RES 6,B
CB B1RES 6,C
CB B2RES 6,D
CB B3RES 6,E
CB B4RES 6,H
CB B5RES 6,L
CB B6RES 6,(HL)
CB B7RES 6,A
CB B8RES 7,B
CB B9RES 7,C
CB BARES 7,D
CB BBRES 7,E
CB BCRES 7,H
CB BDRES 7,L
CB BERES 7,(HL)
CB BFRES 7,A
CB C0SET 0,B
CB C1SET 0,C
CB C2SET 0,D
CB C3SET 0,E
CB C4SET 0,H
CB C5SET 0,L
CB C6SET 0,(HL)
CB C7SET 0,A
CB C8SET 1,B
CB C9SET 1,C
CB CASET 1,D
CB CBSET 1,E
CB CCSET 1,H
CB CDSET 1,L
CB CESET 1,(HL)
CB CFSET 1,A
CB D0SET 2,B
CB D1SET 2,C
CB D2SET 2,D
CB D3SET 2,E
CB D4SET 2,H
CB D5SET 2,L
CB D6SET 2,(HL)
CB D7SET 2,A
CB D8SET 3,B
CB D9SET 3,C
CB DASET 3,D
CB DBSET 3,E
CB DCSET 3,H
CB DDSET 3,L
CB DESET 3,(HL)
CB DFSET 3,A
CB E0SET 4,B
CB E1SET 4,C
CB E2SET 4,D
CB E3SET 4,E
CB E4SET 4,H
CB E5SET 4,L
CB E6SET 4,(HL)
CB E7SET 4,A
CB E8SET 5,B
CB E9SET 5,C
CB EASET 5,D
CB EBSET 5,E
CB ECSET 5,H
CB EDSET 5,L
CB EESET 5,(HL)
CB EFSET 5,A
CB F0SET 6,B
CB F1SET 6,C
CB F2SET 6,D
CB F3SET 6,E
CB F4SET 6,H
CB F5SET 6,L
CB F6SET 6,(HL)
CB F7SET 6,A
CB F8SET 7,B
CB F9SET 7,C
CB FASET 7,D
CB FBSET 7,E
CB FCSET 7,H
CB FDSET 7,L
CB FESET 7,(HL)
CB FFSET 7,A